INFORMACJE O TRASIE

Długość trasy: ok. 20 km (pętla 2 x 10 km)
Limit czasu: 3 godziny
Nawierzchnia: plaża, las
Punkty z wodą:
szczegóły wkrótce
Lokalizacja startu i mety:
 plaża przy wejściu nr 11 (na końcu ul. Lazurowej)
Start: szczegóły wkrótce

INFORMACJE STARTOWE

Zgłoszenia: zarejestruj się online
Regulamin: zapoznaj się z regulaminem zawodów
Limit zawodników: 100 osób
Opłata startowa: 59 zł (do 30.06) - 69 zł (do 06.10) - 79 zł (w Biurze Zawodów)
Biuro Zawodów: Hotel ORLE. Centrum Konferencyjne

NAGRODY I UPOMINKI

Medale: dla wszystkich, którzy ukończą bieg
Nagrody w kategoriach OPEN:
• klasyfikacja MĘŻCZYŹNI OPEN
- miejsca 1–3: pamiątkowa statuetka + nagroda rzeczowa
• klasyfikacja KOBIETY OPEN
- miejsca 1–3: pamiątkowa statuetka + nagroda rzeczowa

POKONYWANIE TRASY

Oznakowanie trasy
a) Trasy zawodów przebiegają głównie plażą i ścieżkami leśnymi.
b) Trasy będą oznakowane taśmą, znakami kierunkowymi i sprayem kredowym (uwaga! spray znika przy opadach deszczu). Symbole i sposób oznakowania trasy podane zostaną na stronie internetowej zawodów.
c) Organizator zaleca uczestnikom, aby przed startem zapoznali się z mapą i opisem trasy, a na bieg wgrali w swoje urządzenie ślad trasy (tracka).
d) W przypadku wątpliwości co do oznakowania trasy nie należy przewieszać i zmieniać oznaczeń! W takiej sytuacji należy skontaktować się z Organizatorem.
e) Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się po trasach zawodów zgodnie z oznakowaniem, informacjami podanymi na stronie zawodów oraz zgodnie z zaleceniami wydawanymi przez sędziów, policję oraz osoby zabezpieczające trasę i bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa.
f) Trasy zawodów przebiegające po drogach publicznych lub krzyżujące się z drogami publicznymi mogą być w miejscach szczególnie niebezpiecznych zabezpieczone przez policję oraz osoby zabezpieczające trasę.
g) Trasy zawodów nie są zamykane i mogą poruszać się po nich turyści i inne osoby, a zawodnicy podczas biegu muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość poruszania się rowerów.

Numery startowe
a) Podczas zawodów wszyscy zobowiązani są występować z widocznymi i poprawnie przymocowanymi numerami startowymi. Opis sposobu i miejsca umieszczenia numerów startowych zamieszczony będzie na stronie internetowej zawodów.
b) Zabronione jest choćby częściowe zasłanianie lub modyfikowanie numerów startowych oraz nanoszenie na numery startowe napisów, reklam i oznaczeń innych niż dopuszczone przez Organizatora.
c) Zawodnik nie ma możliwości kontynuowania rywalizacji (pokonywania trasy) bez numeru startowego.

Punkty odżywcze, toalety
a) Na trasach zawodów będą znajdowały się punkty odżywcze z wodą i toalety przenośne. Ich liczba i lokalizacje dla poszczególnych tras zostaną podane na stronie internetowej zawodów.
b) Na punktach odżywczych zawodnicy będą mogli zostawiać swoje śmieci.

Pomoc medyczna
a) Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.
b) Pomoc medyczna będzie dostępna na stałe w punktach oznaczonych na mapach tras. Dodatkowo po trasach poruszać się będą mobilne punkty medyczne (ratownicy), które dojeżdżać będą w razie potrzeby.
c) Zawodnicy mają obowiązek udzielania pomocy innym poszkodowanym i wezwania pomocy.

Wycofanie się z trasy
a) W przypadku wycofania się uczestnika z pokonywania trasy musi on niezwłocznie powiadomić o tym Organizatora (telefonicznie lub bezpośrednio obsługę na punktach lub na mecie).
b) Jeśli zawodnik nie poinformuje o wycofaniu się i zostanie podjęta przez Organizatora akcja poszukiwawcza, osoba ta zostanie obciążona wszelkimi kosztami związanymi z akcją.
c) Uczestnik, który wycofa się, nie będzie miał szansy powrotu na trasę (kontynuowania udziału w zawodach).
d) Organizatorzy nie odpowiadają za zawodnika, który zrezygnował, został wycofany lub zdyskwalifikowany.

Wsparcie osób trzecich
a) Osoby trzecie nie mogą pomagać ani towarzyszyć zawodnikom podczas biegu.
b) Jakakolwiek pomoc osób trzecich, poza sytuacjami związanymi z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników, jest zabroniona.